Процентът на обявените средства по ОПИК, спрямо общия ѝ бюджет, надхвърля 75% или близо 1.9 млрд. лева

Процентът на обявените средства по ОПИК, спрямо общия ѝ бюджет, надхвърля 75% или близо 1.9 млрд. лева

„Процентът на обявените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), спрямо общия ѝ бюджет, надхвърля 75% или близо 1.9 млрд. лева“. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на публичното представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ в София. Това бе последният от серията информационни дни по процедурата, с който приключи информационната кампания, която Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ проведе в градовете Варна, Велико Търново, Плевен, Стара Загора и Пловдив. По места, всички заинтересовани страни, след задаване на своите въпроси получиха повече информация за основните моменти от процедурата, етапите на оценка и последващото изпълнение.

„Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 72 млн. лв. Очакваме средствата да са достатъчни за финансирането на над 70 проектни предложения в трите категории – микро, малки и средни предприятия“, съобщи зам.-министър Манолев. По думите му нейната основна цел е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията, чрез прилагане на нови решения. В резултат се очаква да се увеличи броят на малките и средни предприятия прилагащи мерките за ресурсна ефективност, което да доведе и до подобряване на симбиозата между тях, на ефективността им, намаляване на себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната конкурентоспособност. „Процедура с подобна насоченост не е имало до момента в сегашния, а и в предишния програмен период – факт, който обяснява и интересът към информационните дни, които организираме“, допълни икономическият заместник-министър.

Към днешна дата общият размер на разплатените средства по ОПИК надхвърля 588 млн. лв., стана ясно по време на събитието. „Разчетите показват, че вече около 1500 компании са се възползвали от финансирането по програмата, а ако запазим това темпо до края на програмния период се надяваме да обхванем около 3 хил. предприятия. Затова се надявам и присъстващите днес тук да бъдат максимално активни да получим колкото се може повече проектни предложения и по тази процедура“, каза още Александър Манолев.

Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ бе обявена на 21 ноември 2017 година. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:00 часа на 23 април 2018 година. Допустими по процедурата са кандидати, които са микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.), които кандидатстват за подобряване на ресурсната ефективност в икономическа дейност, попадаща в сектор C „Преработваща промишленост” и имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности.